terug naar het overzicht

DOSSIER Verzorgd Thuis

11 juli 2017

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners, zijn zij continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven. Gemeente Zoetermeer heeft in dit kader in de zomer van 2016 het initiatief genomen de pilot ‘Verzorgd Thuis’ op te starten.

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners, zijn zij continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven. Gemeente Zoetermeer heeft in dit kader in de zomer van 2016 het initiatief genomen de pilot ‘Verzorgd Thuis’ op te starten. De gemeente werkt hierbij samen met Vierstroom Hulp Thuis, Vierstroom Zorg Thuis en de zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is hierbij betrokken. Zij doen onderzoek naar deze nieuwe werkwijze en de gevolgen ervan.

Voor wie is het bedoeld?

Verzorgd Thuis is bedoeld voor cliënten met een indicatie voor huishoudelijke hulp en/of begeleiding in combinatie met een behoefte aan enkelvoudige persoonlijke verzorging. Denk hierbij aan helpen met douchen, in of uit bed komen, steunkousen, aan- en uitkleden en eten. Het betreft vaak cliënten van hoge leeftijd, die beperkt mobiel zijn en beperkt eigen regie hebben. Daarnaast spelen factoren als dementie, polyfarmacie en een dreigende overbelasting van de mantelzorger(s) een rol.

Integraal arrangement

De betrokken verzekeraars hebben ingestemd met het aanbieden van integrale ondersteuning aan cliënten die bij deze pilot betrokken zijn. Hierbij is de minimumeis die de verzekeraars stellen ten aanzien van persoonlijke verzorging losgelaten. Om integrale thuisondersteuning te realiseren wordt met de cliënt één integraal arrangement opgesteld. In dit arrangement zijn alle afspraken over de zorg en huishoudelijke hulp opgenomen. Dit houdt in dat de situatie en behoeften van de cliënt bepalend zijn voor de inzet van de medewerker. Ook betekent het dat er per wijk één team is dat de integrale ondersteuning levert en organiseert. Het is de bedoeling dat de hulp en zorg aan een cliënt zoveel mogelijk door één medewerker uit het team geleverd wordt. De wijkverpleegkundige kijkt mee of het ondersteuningsplan door de medewerker wordt uitgevoerd en ziet toe op een efficiënte planning.

Medewerkers

De dienstverlening in de pilot Verzorgd Thuis bestaat uit een combinatie van werkzaamheden. Naast het helpen bij het wassen en aankleden, steunkousen aan- of uitdoen en het verzorgen van de maaltijden hebben de medewerkers een signalerende functie op de gebieden eten, bewegen, contacten, boodschappen, administratie en eenzaamheid. Deze signalen worden gedeeld met de wijkverpleegkundige en mantelzorger. De medewerker wordt niet beperkt tot schoonmaken maar het kan ook gaan om wandelen met de cliënt of het stimuleren van de cliënt voldoende te eten zodat ondervoeding kan worden voorkomen.

Scholing

De medewerkers hebben voor deze wijze van werken een scholing gevolgd. Voorafgaand aan de trainingen is onder supervisie van de wijkverpleegkundige vastgesteld welke kennis, houding en vaardigheden de medewerkers moeten leren om hun werk goed te kunnen uitoefenen. Elke maand komen de medewerkers met de wijkverpleegkundige samen om te bespreken waar zij in de praktijk tegen aan lopen. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke coördinerende rol, houdt de eindregie en onderhoudt nauw contact met de medewerkers, de huisarts, het Wmo-Loket en haar collega wijkverpleegkundigen.

Ervaringen

De eerste indruk is dat cliënten gelukkiger en meer tevreden zijn met de nieuwe werkwijze. Zij ervaren de hulp en zorg als overzichtelijker en de planning logischer. De meest medewerkers pakken de nieuwe taken zonder al te veel problemen op. Met de brede vorm van thuisondersteuning staan de behoefte en het perspectief van de cliënt meer centraal en is het eenvoudiger om de verschillende werkzaamheden in een logische volgorde en efficiënter te plannen.

Kwaliteit

Of de beoogde doelstellingen ook gerealiseerd worden is in dit stadium nog niet te zeggen. Eind 2017 vindt er een eindmeting plaats die inzicht geeft in de mate waarin cliënten meer tevreden zijn over de kwaliteit van de ontvangen hulp en zorg ten opzichte van vroeger. En of de nieuwe manier van werken effectief en efficiënt is. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of de pilot een vervolg krijgt. Verder is nog onduidelijkheid of en op welke wijze integrale financiering mogelijk gaat worden zodat registratie ook eenvoudiger wordt.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vierstroom Hulp Thuis, contactpersoon Peggy van der Koelen. Of met de gemeente Zoetermeer, contactpersoon Margriet van Leuveren.