Organisatie

Fundis is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties, actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken. Fundis Holding heeft een jaaromzet van 220,3 miljoen euro (2021) en meer dan 2.600 FTE. Een vergaande decentralisatie leverde een organisatiemodel op van zelfstandige concernonderdelen die een eigen opdracht uitvoeren, vaak op een eigen deelmarkt.

Vernieuwing en kwaliteitsverbetering

Als netwerkorganisatie speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende (zorg)vraag. Fundis werkt continu aan het uitbreiden, up-to-date houden dan wel het verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod en de bedrijfsvoering. Dit doet Fundis niet alleen. Met bestaande bedrijven binnen de Fundis groep, door nieuwe ondernemingen toe te voegen aan de groep of door intensief samen te werken met partners buiten de groep.  Alles met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Fundis ondersteunt, faciliteert en verbindt de ondernemingen en partners en zorgt voor goede randvoorwaarden.

Governancecode Zorg

Fundis en alle ondernemingen van Fundis werken volgens  de Governancecode Zorg. Deze landelijke binnen de zorg breed gedragen governancecode stelt dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De code bestaat uit een aantal principes uitgewerkt in bepalingen en gedragsregels. De directie is verantwoordelijk voor de toepassing ervan. De Raad van Commissarissen houdt onder andere hier toezicht op.

Juridische structuur Fundis groep

De juridische structuur geeft een overzicht van de ondernemingen van Fundis en de eigendomsverhoudingen. Meer weten over de activiteiten van de verschillende ondernemingen?

Financiële verantwoording

Stichting Fundis maakt elk jaar inzichtelijk wat haar beleid en (financiële) resultaten zijn in de jaarverantwoording. Het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Fundis over 2021 is terug te lezen in Geconsolideerde jaarstukken 2021 Stichting Fundis.

De financiële verantwoording door Fundis Holding is verwoord in een afzonderlijke Fundis Holding B.V. Jaarrekening 2020. Volgens beleid is hierin ook de onkostenverantwoording opgenomen. Uitgangspunten voor onkostenvergoedingen zijn te vinden in het document Richtlijn Uitgaven en Onkostendeclaraties 2022.