Over Fundis

De verzorgingsstaat heeft plaats gemaakt voor een samenleving met eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname aan het maatschappelijk leven. De focus ligt op kwaliteit van leven in plaats van op beperkingen of ziekte. Het aandeel collectief gefinancierde zorg wordt steeds kleiner. Eigen regie en keuzevrijheid staan voorop. Zorg en ondersteuning worden vaker georganiseerd in de eigen omgeving: met familie, buren, een (sociaal) netwerk of een inkoopcollectief.

Vernieuwing en kwaliteitsverbetering

Als netwerkorganisatie speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende (zorg)vraag. Fundis werkt continu aan het uitbreiden, up-to-date houden dan wel het verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod en de bedrijfsvoering. Dit doet Fundis niet alleen. Met bestaande bedrijven binnen de Fundis groep, door nieuwe bedrijven toe te voegen aan de groep of door intensief samen te werken met partners buiten de groep.  Alles met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Met de bedrijven en partners verlegt Fundis de focus van:

  • aanbod- naar klantgedreven werken;
  • van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’;
  • van werknemerschap naar ondernemerschap;
  • van verantwoordelijkheid verleggen naar verantwoordelijkheid nemen.

Fundis stelt zich ten doel om…

  • een netwerk te vormen van bedrijven en partijen die samen optimaal inspelen op (collectieve) klant- en marktbehoeften;
  • klantbehoeften te kennen en op basis hiervan strategisch richting te geven aan de bedrijven;
  • ondernemerschap, samenwerking en kennisdeling te stimuleren op basis van klantgedreven denken en werken;
  • een gezonde bedrijfsvoering te voeren door lage overhead en gezonde solvabiliteit tegen gewaarborgde kwaliteit en beheerste risico’s.

Governancecode Zorg

De Raad van Commissarissen van Fundis heeft, conform de Governancecode Zorg een richtlijn onkostendeclaraties opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur.  De Raad van Commissarissen ziet toe op naleving van deze richtlijn. 

Financiële verantwoording

Fundis maakt elk jaar inzichtelijk wat haar beleid en resultaten zijn in de vorm van het jaarverslag. Meer weten hierover? Kijk op jaarverslagenzorg.nl en zoek op Fundis.

Juridische structuur Fundis groep

De juridische structuur geeft een overzicht van de ondernemingen van Fundis en de eigendomsverhoudingen.

Juridisch organogram – versie september 2018