Tag: In de regio

120 nieuwe huurwoningen voor ouderen in Alphen aan den Rijn

Aan de Bosparkweg in Alphen aan den Rijn komen 120 huurwoningen voor ouderen met en zonder zorgvraag. Het uitgangspunt: in het woonzorgcomplex Bospark kunnen bewoners zo lang mogelijk op één plek blijven wonen, ook als er een (zware) zorgvraag ontstaat. De zorg in het complex wordt geleverd door Fundis. Naar verwachting zijn de woningen in 2025 klaar.

Plan Bospark

Het plan voor Bospark is ontwikkeld door Bébouw Midreth in samenwerking met zorg- en welzijnsnetwerk Fundis, vastgoedbeheerder Bouwinvest en Ruimtemaken. Het gebouw is een ontwerp van Heren 5 architecten. Delva Landscapes is betrokken als landschapsarchitect. W/E adviseurs adviseert op het gebied van duurzaamheid.

In de 120 nieuwe huurwoningen van woonzorgcomplex Bospark in Alphen aan den Rijn komen ouderen te wonen met of zonder zorgvraag. De bewoners van het woonzorgcomplex  ontvangen zorg passend voor de eigen situatie, van huishoudelijke hulp tot intensieve verpleging. Deze zorg wordt aangeboden door Fundis. Zo kunnen bewoners van Bospark zo lang mogelijk op één plek blijven wonen, ook als er een (zware) zorgvraag ontstaat.

Ontmoeting

In het woonzorgcomplex worden ‘leefstraten’ en gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd, zoals een kookstudio, huiskamer, bibliotheek, fietsenmaker, multifunctioneel gezamenlijk dakterras en een binnentuin. Toekomstige bewoners en de buurt ontvangen een uitnodiging om mee te denken over de exacte invulling van de collectieve ruimtes.  Zo worden ontmoeting, gemeenschapszin en maatschappelijke betrokkenheid bevorderd in het woonzorgcomplex Bospark.

Duurzaam

Woonzorgcomplex Bospark wordt een duurzaam gebouw met een zo klein mogelijke milieu-footprint. Het gebouw is zuinig in energiegebruik, door o.a. zonnepanelen en duurzame warmtevoorziening. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare materialen. Want ook zo zorgen we voor morgen.

Geïnteresseerd?

Houd de website van Fundis en de projectwebsite in de gaten voor het laatste nieuws over woonzorgcomplex Bospark.

OMzorgen, symposium ter nagedachtenis aan Erik Booden

Dinsdag 12 april vindt het symposium OMzorgen plaats, een éénmalig symposium ter nagedachtenis aan Erik Booden.

Erik was directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis en lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Het symposium staat volledig in het teken van de onderwerpen waar Erik zich jarenlang voor heeft ingezet: innovatie, regionale samenwerking en leiderschap in de zorg.

Sprekers op het symposium zijn Diederik Gommers, Lucien Engelen, Jeroen van de Oever, Cathy van Beek en Mark van Houdenhoven. Zij spreken over innovatie in de zorg, regionale samenwerking en persoonlijk leiderschap.

Erbij zijn? Meer informatie vind je op de website. Het aantal plaatsen in het Stadstheater Zoetermeer is beperkt, dus schrijf je snel in!

Zorg- en welzijnsnetwerk Fundis borgt positieve veranderingen uit coronaperiode

Corona heeft een enorme impact op de zorg. Maar ook na corona zal de druk op de zorg in Nederland enorm zijn en alleen maar verder toenemen. Gedurende de coronaperiode zijn initiatieven gestart die kansen bieden voor de toekomst. Nu is hét moment om de meest in het oog springende kansen te verankeren. Morgens bracht de belangrijkste leerpunten uit de coronaperiode van zorg- en welzijnsnetwerk Fundis in kaart.

Generale repetitie

Zorg- en welzijnsnetwerk Fundis is continu op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen om de zorg voor morgen goed te kunnen blijven faciliteren. Dat is nodig, want met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. De coronacrisis is als het ware een generale repetitie voor wat ons te wachten staat. De leerpunten uit de coronaperiode zijn daarom belangrijk om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Leerpunten

Gezamenlijk hebben de directeuren van de 22 bedrijven uit zorg- en welzijnsnetwerk de belangrijkste leerpunten uit de coronaperiode geïnventariseerd. Deze zijn samengevat in zes leerpunten. Voor ieder leerpunt is een compact en effectief plan van aanpak gemaakt, bestaande uit (sub)doelen en van actiepunten. Hiermee bepalen alle Fundis-bedrijven zelf welke acties zij implementeren in hun reguliere proces. Door de veranderingen op deze manier te verankeren, wordt gezorgd voor bestendiging.


Toelichting leerpunten

Fysiek en/of digitaal werken
Het besef is in de organisatie breed gedeeld dat digitaal (samen)werken op veel vlakken winst oplevert waarbij ook continu aandacht zal moeten zijn voor de balans privé / werk.

Zorginnovaties en andere vormen van zorg
Niet altijd kon alle zorg worden geboden. Een deel van de oplossing ligt in technologische innovaties, een ander deel in het doorontwikkelen van de veranderde client relatie.

Interne samenwerking en communicatie
De afgelopen twee jaren leerden dat meer over disciplines heen en met grotere betrokkenheid van medewerkers kan worden georganiseerd.

Druk op de arbeidsmarkt
De urgentie die al langer werd gevoeld kreeg een extra dimensie onder andere door meer aandacht voor vitaliteit van eigen medewerkers, inzet van mensen zonder zorgachtergrond en inzichten op het gebied van taakherschikking.

Interne verandering en leiderschap
Het management leerde in de afgelopen twee jaren zaken los te laten en meer nog dan voorheen vanuit een basis van vertrouwen de werkvloer te faciliteren.

Keten- en regionale samenwerking
Ketensamenwerking maakte in korte tijd veel mogelijk en legde de onderlinge relaties bloot. Om samenwerking te bestendigen wordt per regio de gezamenlijke visie en doelen bepaald en samenwerkingsintentie vastgesteld.

Met ‘Gedeelde Zorg’ de toekomst tegemoet

Onder de noemer Gedeelde Zorg slaan de zorgaanbieders en gemeenten uit Midden-Holland de handen ineen. Het moet dé oplossing bieden voor de stijgende vraag naar zorg en de uitdaging om kwaliteit te behouden, ondanks de beperkte middelen.

Veel meer ouderen, meer ingewikkelde zorgvragen, minder mantelzorgers, onvoldoende zorgpersoneel en te weinig geschikte woningen en verpleeghuisplekken. Het mag duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren om in de toekomst zorg voor iedereen te kunnen blijven bieden, die ook nog betaalbaar is. Gedeelde Zorg moet hiervoor de oplossing bieden.

Over Gedeelde Zorg

Gedeelde Zorg is een regionaal initiatief van het Groene Hart Ziekenhuis, Zorgpartners Midden-Holland en Fundis. Ook bestuurders van vele andere zorgaanbieders* uit Midden-Holland zetten op donderdag 24 februari hun handtekening en doen mee. Met enkele partijen is Gedeelde Zorg nog in gesprek. Het uiteindelijke doel is het aansluiten van zoveel mogelijk zorgorganisaties uit de regio, klein en groot. Zodat er vanuit alle disciplines meegewerkt wordt. Lodewijk de Beukelaar, voorzitter van Gedeelde Zorg en bestuurder van het Groene Hart Ziekenhuis vertelt: “Er werken steeds minder mensen in de zorg en steeds meer mensen hebben zorg nodig. Om toch die zorg in onze regio te kunnen blijven bieden, is het nodig dat we goed samenwerken en het zo slim mogelijk regelen. Het is ontzettend goed dat zoveel partijen in onze regio achter de doelstellingen van Gedeelde Zorg staan.“

Gemeenten doen ook mee

Ook de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Krimpenerwaard nemen deel aan Gedeelde Zorg. Corine Dijkstra, wethouder zorg, ondersteuning en welzijn van Gemeente Gouda, is enthousiast: “Als gemeenten zijn we heel blij om met de zorgaanbieders samen te werken. We willen graag meer aandacht voor het stimuleren van gezondheid naast de blijvend noodzakelijke behandeling van ziekten. Wat kan iemand nog wél? En hoe kunnen we voorkomen dat iemand ziek wordt en zorg nodig heeft? Met Gedeelde Zorg bundelen we de krachten. Zo staan we veel sterker en werken we samen aan een gezond Midden-Holland!“

Duidelijke focus

Met Gedeelde Zorg is een daadkrachtige organisatie neergezet. De organisatie richt zich in eerste instantie op drie hoofdlijnen, namelijk het verbeteren en vernieuwen van acute zorg, zorg voor patiënten met een chronische ziekte en gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Daarmee is er een duidelijke focus bepaald voor de komende jaren.  

*huisartsencoöperatie Mediis, Apotheken Coöperatie Samenwerkende Apotheken Midden-Holland, ZorgBrug, Basalt revalidatie, Kwintes, Kernkracht, stichting Kwadraad, Coöperatie Fysiotherapeuten Midden-Holland, Lelie zorggroep, Cedrah, De Zellingen, Huize Winterdijk en Sanare zorg & welzijn.

Preventiecoalitie maakt gezond leven makkelijk(er) in Zoetermeer

Gezond leven lijkt heel vanzelfsprekend, maar kan lastig zijn. Als gezond leven makkelijker wordt gemaakt, lukt dit beter, en kunnen chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten minder vaak of minder zwaar voorkomen. Aandacht voor een gezonde leefstijl heeft bovendien ook een positieve invloed op het leven van mensen zelf. Organisaties in Zoetermeer werken daarom samen in een Preventiecoalitie om met inwoners te werken aan een gezonder leven en een gezonde omgeving.

Gezond leven niet vanzelfsprekend

Een grote groep Zoetermeerders leeft in armoede of heeft zware schulden. Zij hebben vaker gezondheidsproblemen en voelen zich minder gezond. “Als je geen werk hebt of geldproblemen, is gezond eten en gezond gedrag niet je prioriteit,” zegt huisarts en leefstijlarts Joriet Schneider. “Ervaren mensen stress en roken ze daarom? Slapen ze onvoldoende vanwege zorgen en gebruiken ze daarom te veel alcohol? Het is belangrijk te weten wat de oorzaak van hun ongezonde leefstijl is,” zegt Schneider.

Samenwerken aan gezonde omgeving en keuzes

‘’Om die oorzaken op te lossen, gaat de Preventiecoalitie breed samenwerken. In de eerste plaats met inwoners, huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar daarnaast ook met onderwijzers, winkeliers, schuldhulpverleners en vele anderen,” licht Ingeborg ter Laak, Wethouder Zorg toe. ‘’Alleen samen maken we Zoetermeer echt gezonder. Dit betekent dat we succesvolle initiatieven uit de wijken zichtbaar maken en met elkaar verbinden. Met inwoners zorgen we ervoor dat de gezonde keus de makkelijkste keus wordt. Een mooi voorbeeld is het verbeteren van motorische ontwikkeling van kinderen in de wijk Meerzicht,” zegt Ter Laak. “Daar is in samenwerking met basisscholen vanuit de gemeente een scan gedaan naar de motoriek. Aan de hand van die scan wordt de gymles maar ook allerlei naschoolse activiteiten en de speelomgeving aangepast. Zo gaat het verbeteren van de motoriek bij kinderen als vanzelf. We hebben veel meer goede voorbeelden, voor alle leeftijden, om gezond leven leuk en gemakkelijk te maken.’’

Denken in gezondheid

“Er komt steeds meer aandacht voor gezondheid,” vult Jurgen Verbeeck aan. Verbeeck is bestuurder en psychiater bij Parnassia Groep en voorzitter kerngroep preventie bij Zoetermeer 2025. “Bestuurders, zorgprofessionals én inwoners zijn vaak nog gefocust op ziekte en zorg. In plaats daarvan moeten we meer denken in het voorkomen dat we ziek worden en juist stimuleren dat we gezond blijven. Die omslag gaan we met dit programma bereiken.”

De Preventiecoalitie in Zoetermeer is een initiatief van de gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder Fundis, en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coalitie een subsidie gekregen. De Preventiecoalitie is onderdeel van het programma Zoetermeer 2025. Meer informatie? Kijk op www.zoetermeer2025.nl

Een jaar Zoetermeer 2025

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Die ambitie werd een jaar geleden geformuleerd door zorgaanbieders in Zoetermeer. Verenigd in de Gezondheidsregio Zoetermeer pakken zij samen verbeteringen voor de gezondheidszorg in de regio op. In een jaar tijd is er al veel gebeurd, en er staat nog veel meer op de planning.

regionaal expertisecentrum ouderen

Fotografie: Hilbert Krane

Wat tot nu toe is bereikt

Er is een hoop gebeurd het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten is de MESO-pilot, een nieuwe woonvorm waarin kwetsbare ouderen extra ondersteuning krijgen om langer thuis te blijven wonen. Ook werd het Regionaal Expertisecentrum Ouderen opgericht, dat een vangnet biedt voor kwetsbare ouderen wanneer het thuis even niet meer gaat. Daarnaast werd het Centraal Coördinatiepunt opgezet: één vast telefoonnummer dat verwijzers kunnen bellen wanneer zij een ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben. Door de centrale aanmelding krijgt de regio Zoetermeer beter inzicht in voor welke ouderen geen passend tijdelijk verblijf is en welke oplossingen ontbreken.

Het komende jaar

Er valt nog veel te verbeteren en te doen voor een gezonde regio Zoetermeer. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een regionale visie op chronische zorg en op digitalisering. Daarnaast wordt de samenwerking met de SEH en HAP geïntensiveerd.

Fundis is een van de initiatiefnemers, andere oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Fundis directievoorzitter Jeroen van den Oever over Gezondheidsregio Zoetermeer

“Als het ergens in Nederland moet lukken, dan is het hier.” Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en burgers worden vertegenwoordigd in de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Het gezamenlijke doel: een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Jeroen van den Oever, voorzitter van de vereniging en directievoorzitter van Fundis, vertelt in Zorgvisie meer over de unieke samenwerking.

De regio Zoetermeer vergrijst in hoog tempo, en het aantal zorgverleners en mantelzorgers groeit niet mee. Daarom zet de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer, opgericht in februari, in op het voorkomen van bijvoorbeeld overgewicht, diabetes-type 2, comorbiditeit en psychische problemen. 

“Met de constructie krijgen we een bestendige bestuurlijke lijn voor samenwerking,” zegt Jeroen van den Oever. “Marktwerking is soms prima, maar op bepaalde terreinen is samenwerking onontbeerlijk, zoals bij acute zorg. Met de vereniging kunnen we alle zorgaanbieders betrekken. Hiermee organiseren we commitment over essentiële zorgvraagstukken in onze regio.”

Uniek in Nederland, is dat burgers betrokken worden in de vereniging. “Deze vereniging zorgt voor echte samenwerking, over de grenzen van de domeinen heen. Dat verbetert de coördinatie. Gelukkig is de samenwerking in Zoetermeer nu al erg goed. Als het ergens in Nederland moet lukken, dan is het hier.”

Het volledige artikel van Zorgvisie met Jeroen van den Oever lees je hier (alleen voor abonnees). 

Meer over een gezonde regio Zoetermeer lees je op Zoetermeer 2025

Over twee jaar 30 nieuwe zorgappartementen in plaats van leegstaand kantoorgebouw in Zoetermeer

Zoetermeer heeft er over twee jaar bijna 400 nieuwe woningen bij. Het grote leegstaande kantoorgebouw Terra Nova in Zoetermeer wordt getransformeerd tot een appartementencomplex, waarvan 30 zorgappartementen in de vorm van Amadeushuis en Amarehuis, beiden onderdeel van het Fundisnetwerk.

zorgappartementen zoetermeer
 © Breevast

Zorgappartementen

Op de plek van Terra Nova komen 385 nieuwe woningen, waarvan 30 zorgappartementen en een gezondheidscentrum, waardoor bewoners altijd goede zorg binnen handbereik hebben. De zorgappartementen komen in de vorm van een Amadeushuis; een woonplek met ondersteuning voor mensen een dementieel ziektebeeld (en hun partners), waar bewoners zo veel mogelijk op hun eigen manier hun leven kunnen voortzetten, en het Amarehuis; zelfstandig wonen met zorg en service nabij.

Amadeushuis Bergambacht is de eerste in een reeks van vijf locaties die Fundis gaat bouwen in Zuid-Holland. Naast de locaties in Zoetermeer en Bergambacht, worden ook in Alphen aan den Rijn, Waarder en Bergschenhoek binnen drie jaar nieuwe vestigingen gerealiseerd.

Zoetermeer gaat voor gezonde regio

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ. Samen hebben zij een ambitieuze visie opgesteld om de zorg en welzijn in Zoetermeer op peil te houden. Dat is nodig omdat de vraag de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen. Het eerste concrete project gaat maandag 15 februari starten: het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

Kwetsbare ouderen

Zorgverleners in de regio Zoetermeer staan de komende jaren voor een enorme uitdaging. De regio vergrijst, sneller nog dan de rest van Nederland. Steeds meer kwetsbare ouderen gaan een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen. Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat,” vertelt huisarts Nicole Zwaga. “En daarmee onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames voorkomen.”

Een concreet voorbeeld uit haar huisartsenpraktijk. Een van haar patiënten is 84 en woont nog zelfstandig alleen thuis in Zoetermeer. “Ik bezocht mevrouw omdat haar buurvrouw belde. Mevrouw was gevallen,” vertelt Zwaga, “Ze bleek kneuzingen in haar rug te hebben. Ze was een hele actieve mevrouw, maar dat is de laatste weken veranderd. Ze blijkt vaker te vallen en steeds minder te eten en drinken. Ik ontdek dat mevrouw een blaasontsteking heeft, waardoor ze ook licht verward is en een wankel evenwicht heeft. Vanwege het valrisico in de nacht kan ze niet thuisblijven tijdens de behandeling van de blaasontsteking, maar een ziekenhuisopname is ook niet nodig. Bovendien vraag je je als huisarts af wat de reden is dat deze voorheen zelfstandige vrouw afvalt en slechter loopt. Het gaat vaak om een combinatie van problemen en er moet verder worden onderzocht waarom de balans is verstoord. Is er sprake van een lichamelijk, leeftijdsgebonden en/of sociaal probleem? En wat is er nodig om mevrouw zo goed mogelijk met de juiste hulp thuis te laten functioneren.”

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

In Zoetermeer stelt het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO) vanaf 15 februari bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen. Het REO wordt georganiseerd door In Beweging en Goudenhart, beiden aangesloten bij het Fundisnetwerk. Chantal van der Wel en Angelique van der Drift zijn transferverpleegkundigen van In Beweging, een organisatie voor revalidatiezorg voor ouderen. Zij zijn gespecialiseerd in het regelen van zorg voor kwetsbare ouderen in thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. “De patiënte van dokter Zwaga is bij het REO prima op haar plek. Haar zorgvraag is ernstig maar niet urgent en de huisarts heeft het vermoeden dat er meerdere oorzaken tegelijkertijd zijn. Tijdens een opname van meerdere dagen brengen we samen met de huisarts het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Dat doen we door middel van een intensieve screening en observatie. Het doel is de kwetsbare oudere weer goed op de rit te zetten, zonder dat een ziekenhuisopname of SEH-bezoek nodig is. Met de juiste zorg en/of ondersteuning kan ze weer terug naar huis of doorstromen zodat de REO-bedden beschikbaar blijven voor nieuwe zorgvragen. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor deze cliënten.”

Flexibele REO-bedden

Vanaf 15 februari start het REO met twee flexibele bedden op de afdeling Clematishof van In Beweging (locatie verpleeghuis Vivaldi) om ervaring op te doen. De pilot start met 10 huisartsen. Tijdens kantooruren kunnen zij patiënten aanmelden. Vanaf 15 maart gaat het REO alle 75 huisartsen uit Zoetermeer ondersteunen. Verzekeraars die deze pilot voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer financieren zijn Menzis, CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. “Naast het creëren van het juiste tijdelijke verblijf,” zegt Zwaga, “zetten we ook in op het verminderen van de instroom van kwetsbare ouderen in de spoedzorg met Advanced Care Planning en vroegsignalering. Ook gaan we de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek verbeteren.” Het is de eerste stap in het realiseren van de regionale visie om de zorg en welzijn in het Zoetermeer ook in de toekomst te kunnen garanderen.

Vereniging voor zorgverbeteringen

Een andere belangrijke stap is dat zorgaanbieders in Zoetermeer deze maand een Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer oprichten. Met de vereniging gaan ze gezamenlijk vraagstukken rondom de gezondheidszorg in de regio oppakken en daarmee de zorg en welzijn voor inwoners verbeteren, dichtbij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Ook willen ze een betere gezondheid stimuleren en op die manier zorg en welzijn voorkomen. Oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis, ggz-instellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. De komende maanden worden ook inwoners van Zoetermeer uitgenodigd om actief deel te nemen binnen de vereniging.

Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders in Zoetermeer. Samen hebben zij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. Met de vereniging gaan ze gezamenlijk verbeteringen voor de gezondheidszorg in de regio oppakken. De manier waarop ze dat doen, met financiers en burgers, is uniek in Nederland.

Fundis is een van de initiatiefnemers, andere oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Eerste concrete stap: centrum acute zorg

De vereniging levert zelf geen zorg of welzijn. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke zorg- en welzijnsaanbieders. De eerste stap die de initiatiefnemers voor ogen hebben, is het gezamenlijk organiseren van alle acute zorg in de stad. Dit voorjaar start het centrum voor acute zorg voor kwetsbare ouderen met één loket voor alle verwijzingen en de opvang van kwetsbare ouderen in een speciaal daarvoor ingericht Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen (REO).